Bioekspert

Jestem Rolnikiem - Rozpoczęcie działalności

Zgłoszenie działalności

 • producent wypełnia zgłoszenie w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz wysyła do JC Bioekspert, (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu), drugi egzemplarz zachowuje w dokumentacji gospodarstwa
 • wraz z wysłaniem zgłoszenia do JC Bioekspert producent dokonuje wpłaty zaliczki (bezzwrotnej) w wysokości 100,00 zł na numer konta PKO 73 1020 1068 0000 1802 0067 5330.

Zawarcie umowy

 •  po wpłynięciu poprawnego zgłoszenia i wpłacie zaliczki JC Bioekspert wydaje potwierdzenie objęcia producenta systemem kontroli,
 • do producenta zostaje wysłane Potwierdzenie objęcia przedsiębiorstwa systemem kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym oraz umowa (w dwóch egzemplarzach), jeden podpisany egzemplarz należy wysyłać do JC Bioekspert na adres biura, drugi egzemplarz zachować w dokumentacji 
 • do producenta zostają wysłane dokumenty, tj. opis gospodarstwa, plan produkcji roślinnej, plan produkcji zwierzęcej, rejestry,
 • producent odsyła JC Bioekspert wypełnione formularze (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu)

Kontrola

 • JC Bioekspert przesyła do producenta plan kontroli,
 • opłatę za kontrolę należy wpłacić wg cennika zawartego w umowie (należy okazać inspektorowi podczas kontroli dowód zapłaty),
 • od 10 maja do 15 września każdego roku inspektorzy JC Bioekspert Sp. z o.o. przeprowadzają kontrole w gospodarstwach, 
 • kontrole powtórne, wyrywkowe i niezapowiedziane są prowadzone przez cały rok.

Certyfikacja

 

 • w pierwszym roku  konwersji można uzyskać certyfikat na produkty roślinne nieekologiczne w pierwszych 12 miesiącach konwersji, 
 • po 12 miesiącach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty roślinne w okresie konwersji,
 • po dwóch latach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty ekologiczne z upraw roślin jednorocznych,
 • po trzech latach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty ekologiczne z roślin wieloletnich, w tym sadowniczych.

 

Przekazywanie danych

 • JC Bioekspert zachowuje poufność danych oprócz tych, które jest zobowiązana przekazywać ustawowo,
 • jednostka certyfikująca ogłasza na stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych i udostępnia wykaz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu,
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.